cs - Česky 

Různé

Představenstvo společnosti

FROL a.s.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách 589/14, PSČ 11000,

IČ: 25815512,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8124

(dále jen „Společnost“)

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 19. října 2018 se zahájením v 09:00 hodin v zasedací místnosti společnosti FROL a. s. ve II. NP administrativní budovy v areálu společnosti FROL a. s. na adrese K Mrazírnám 1303/16, 779 00 Olomouc-Hodolany.

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Volba orgánů valné hromady

3. Výroční zpráva představenstva Společnosti za rok 2017

4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2017

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o rozdělení zisku

6. Určení auditora společnosti na období roku 2018

7. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ S JEJICH ZDŮVODNĚNÍM, RESP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÝM ZÁLEŽITOSTEM:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Vyjádření představenstva Společnosti:

Registrace účastníků valné hromady bude probíhat od 08:30 hod. do 09:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti, akcionář právnická osoba navíc originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií. Zmocněnci akcionářů jsou povinni se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií plné moci. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu Společnosti. Každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií představuje jeden (1) hlas, celkový počet hlasů ve společnosti je 68.800.

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti volí: za předsedu valné hromady Ing. Františka Kolaříka, za zapisovatele Renátu Kopejskovou, za ověřovatele zápisu Martina Obrtlíka. Sčítání hlasů provádí předseda valné hromady.

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok vyžadovaný ZOK a stanovami Společnosti. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

3. Výroční zpráva představenstva Společnosti za rok 2017

Vyjádření představenstva Společnosti:

Výroční zpráva představenstva Společnosti za rok 2017 je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

4. Zpráva dozorčí rady Společnosti

Vyjádření představenstva Společnosti:

Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2017 je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2017 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 takto: Hospodářský výsledek roku 2017 (zisk) ve výši +6063 tis. Kč bude

převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let.

6. Určení auditora společnosti na období roku 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti určuje auditora Společnosti na účetní období roku 2018:

AUDIT TEAM, s.r.o., IČ: 29453411, Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc Hodolany.

7. Závěr

Vyjádření představenstva Společnosti:

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

PŘÍLOHA:

1) Výroční zpráva Společnosti za rok 2017

2) Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2017

3) Příloha účetní závěrky za rok 20176

Za představenstvo Společnosti:

Ing. František Kolařík, předseda představenstva Oldřich Lahoda, člen představenstva

v.r. v.r.